Wegens een nieuw avontuur is onze winkel per 5 maart gestopt.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LEVERING  VAN HIFI CENTER VIDEO,

GEVESTIGD TE WIJCHEN.

Artikel 1.

Definities.

1.1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Hifi Center Video, gevestigd te Wijchen aan de Nieuweweg 303, ingeschreven in het handelsregister Centraal Gelderland onder nummer 81431945, hierna te noemen gebruiker, optreedt als verkoper van zaken. Door totstandkoming van een vorm van bovenstaande overeenkomst accepteert u nadrukkelijk onze voorwaarden.

1.2. Afwijking van deze voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.

1.3. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van de klant van Hifi Center Video (nader te noemen de consument), zijn niet van toepassing.
Artikel 2.

Aanbiedingen.

2.1. Iedere door de gebruiker uitgebrachte aanbieding, zowel mondeling als schriftelijk, is vrijblijvend, tenzij in een schriftelijke aanbieding een geldigheidsduur is vermeld.

2.2. Vermeldingen van gegevens van welke aard ook in catalogi, brochures, prijslijsten of andere drukwerken, dan wel via het internet, elektronische post of andere methoden, geschieden zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend.

2.3. De gebruiker zal binnen twee werkdagen volledig ingevulde e-mail telefonisch of per e-mail beantwoorden.
Artikel 3.

Prijzen.

3.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangeboden, zijn alle prijzen exclusief verzend-, montage-, installatie-, implementatie- en andere bijkomende kosten, alsmede heffingen van overheidswege. Prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW).

3.2. Levering geschiedt af magazijn tenzij anders is overeengekomen. Vervoerskosten worden berekend naar ten tijde van aflevering algemeen aanvaarde tarieven als door gerenommeerde derden in rekening worden gebracht.

3.3. Indien gebruiker met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

3.4. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij:

-de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de gebruiker rustende       verplichting ingevolge de wet of:

-indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal plaatsvinden.

Artikel 4.

Levertijd.

4.1. Opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De gebruiker zal echter redelijkerwijs al het mogelijke doen om levering op of binnen levertijd te realiseren.

4.2. Bij overschrijding van de levertijd, anders dan door overmacht, zal gebruiker, na ingebrekestelling, een redelijke termijn worden gegund om aan haar verplichtingen te voldoen.

4.3. Bij gebreke van levering binnen dertig dagen, is de consument gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat een der partijen gehouden zal zijn tot enige vergoeding, tenzij partijen over levertijd en/of over schadevergoeding een andere afspraak hebben gemaakt.
Artikel 5.

Betaling.

5.1. Betaling geschiedt in de winkel middels contanten, Visa of Mastercard en Pin.

5.2. Betaling per factuur dient te zijn voldaan op de bankrekening van gebruiker alvorens de goederen worden geleverd. Eventuele verzendkosten zijn afhankelijk van het formaat en gewicht van de goederen.

5.3. De gebruiker heeft te allen tijde de bevoegdheid een vooruitbetaling van maximaal 50% van de koopprijs van de consument te verlangen.

5.4. Bij niet tijdige betaling is de consument van rechtswege in verzuim zonder dat enigerlei ingebrekestelling is vereist en is de consument gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, voor de duur van het verzuim, onverminderd de aan de gebruiker verder toekomende rechten.

5.5. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de consument. Indien de consument in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,-.  Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

5.6. De eventuele redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de consument. De consument is tevens rente verschuldigd over de gemaakte incassokosten.
Artikel 6.

Aflevering en bezorging.

6.1. Op verzoek van de consument kan gebruiker de goederen bezorgen op een door de klant aan te geven plaats binnen Nederland. Indien de consument de goederen naar het buitenland verstuurd wil hebben, worden hiervoor extra verzendkosten in rekening gebracht aan de consument.

6.2. De gebruiker behoudt zich het recht voor kosten van bezorging afzonderlijk aan de consument in rekening te brengen.

6.3. De gebruiker is niet aansprakelijk voor enigerlei schade (tijdens of als gevolg van de bezorging) ontstaan aan de zijde van de consument of derden tenzij deze aantoont dat de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel opzet van de zijde van de gebruiker.
Artikel 7.

Risico en eigendom.

7.1. Het risico van de goederen gaat van gebruiker over op de consument op het moment van aflevering.

7.2. Indien de partijen zijn overeengekomen dat de goederen zullen worden bezorgd, gaat het risico van de goederen, in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, van de gebruiker over op de consument op het moment van bezorging.

7.3. Het eigendom van de goederen gaat van de gebruiker over op de consument eerst nadat de consument de koopprijs en al het overige dat zij krachtens enige koopovereenkomst, alsmede krachtens een vordering wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige aan de gebruiker is verschuldigd, heeft voldaan.

7.4. Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen van de gebruiker, waarvan de laatste bij aangetekend schrijven aan de consument, de consument  gedurende een periode van drie maanden heeft nagelaten de goederen op te halen, is de gebruiker bevoegd de betreffende goederen te verkopen en eventuele omzetderving en/of door gebruiker gemaakte kosten op de consument te verhalen. De in artikel 7.4 genoemde bepaling geldt zowel voor door de consument bij gebruiker gereserveerde goederen, als voor goederen welke door de consument ter reparatie en/of onderhoud aan gebruiker zijn aangeboden.
Artikel 8.

Garantie.

8.1. De gebruiker garandeert de geleverde goederen overeenkomstig de fabrieks- c.q. importeursbepalingen gedurende de op het garantiebewijs vermelde termijn.

8.2. Garantie wordt uitsluitend verleend op vertoon van de originele door de gebruiker aan de consument afgegeven aankoopbon c.q. factuur tezamen met het bijbehorende, volledig ingevulde garantiebewijs of garantiecertificaat.

8.3. Een beroep op garantie wordt slecht door de gebruiker in behandeling genomen indien de consument dit beroep bij de gebruiker indient binnen veertien dagen nadat hij de tekortkoming heeft geconstateerd of redelijkerwijze had behoren te constateren.

8.4. Ieder recht op garantie vervalt indien:

-zonder toestemming van de gebruiker, door of namens de klant, wijzigingen in of          reparaties aan de geleverde goederen zijn aangebracht;

-er sprake is van onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van de geleverde goederen, waaronder wordt begrepen het nalaten van voorgeschreven of normaal onderhoud;

-de geleverde goederen worden gebruik voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik.

8.5. De kosten voor wijziging in of reparaties aan de geleverde goederen welke zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker door of namens de consument zijn verricht, komen nimmer voor rekening van de gebruiker.

8.6. Alle programmatuur is van garantie uitgesloten, tenzij door de desbetreffende fabrikant of importeur garantie wordt verstrekt, in welk geval de gebruiker voor de consument zonodig eveneens zal bemiddelen.

8.7. Herstel van verloren gegane gegevens valt nimmer onder garantie.

8.8. De gebruiker geeft, afhankelijk van de importeur/ leverancier 2 tot 3 maanden garantie op de reparatie. Op schoonmaak- c.q. onderhoudswerkzaamheden, alsmede op reparaties vanwege bliksem-, water-, of vochtschade wordt geen garantie gegeven.

8.9. Het is bij een aantal van de door gebruiker te leveren goederen mogelijk bij aankoop een verlengde garantie tegen betaling af te sluiten.

8.10. Kosten van voorrijden vallen nimmer onder garantie, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

8.11. Niet goed, geld terug garantie; dit geldt uitsluitend indien de afgeleverde goederen van het door de consument bestelde typenummer of kleur, of als er op de website van gebruiker een onjuiste omschrijving vermeld staat. Enige uitzondering hierop vormt de aankoop op afstand (middels fax, telefoon of e-mail). In dergelijke gevallen gelden de hieromtrent bestaande wettelijke bepalingen.
Artikel 9.

Aansprakelijkheid.

9.1. Gebruiker aanvaardt aansprakelijkheid volgens haar garantiebepalingen en volgens het in dit artikel beschrevene. Iedere aansprakelijkheid van de gebruiker voor enige andere vorm van schadevergoeding, zoals doch niet beperkt tot aanvullende schadevergoeding, vergoeding van indirecte schade of vervolgschade, voorzienbaar of niet voorzienbaar, materieel of immaterieel, alsmede vanwege vertragingschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en dergelijke is nadrukkelijk uitgesloten voor zover niet in strijd met enige dwingendrechtelijke bepaling.

9.2. Buiten de aansprakelijkheid volgens de garantievoorwaarden als in artikel acht omschreven, aanvaardt de gebruiker uitsluitend aansprakelijkheid voor schade voor zover ontstaan door opzet of grove schuld.

9.3. Met name aanvaardt de gebruiker geen aansprakelijkheid voor handelen danwel nalaten van handelen van (rechts)personen, waarvan zij zich heeft bediend, danwel van die waarvoor zij anderszins volgens de wet aansprakelijk zou kunnen zijn.

9.4. De aansprakelijkheid zal in geen geval meer bedragen dan de prijs (excl. omzetbelasting) welke tussen de gebruiker en de consument is bedongen ter zake van de overeenkomst in het kader waarvan de gebeurtenis zich heeft voorgedaan, terwijl bij gebreke van rechtsgeldigheid daarvan en in alle andere gevallen waarin aansprakelijkheid nochtans wordt vastgesteld het maximale te vergoeden bedrag gelijk is aan dat wat in voorkomend geval door de verzekering van de gebruiker wordt uitbetaald, verhoogd met het eigen risico dat de gebruiker ter zake heeft aangegaan.

9.5. Het recht op schadevergoeding vervalt volledig indien de consument niet, binnen achtenveertig uur na levering voor wat betreft zichtbare gebreken en voor overige schade niet binnen veertien dagen na ontdekking, de gebruiker schriftelijk van de schade in kennis heeft gesteld. Schadevergoeding vervalt eveneens in geval van leveringen nadat een periode van twaalf maanden is verstreken sinds het ontstaan van de oorzaak van de schade en bij reparatie, nadat een periode van drie maanden na de uitvoering van die reparatie is verstreken.

9.6. De gebruiker kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.
Artikel 10.

Overmacht.

10.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden van levering verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker noch consument invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker noch consument in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.

10.2. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die verdere nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

10.3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

10.4. Voor zover gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zou kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 11.

Ontbinding.

11.1. De consument is gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst indien de gebruiker blijvend in verzuim is en in die gevallen waar sprake is van koop op afstand (telefonisch, per fax of e-mail). In geval van koop op afstand gelden de wettelijke bepalingen daaromtrent.

11.2. Indien consument niet, niet tijdig, of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen welke voor hem uit enige met gebruiker gesloten overeenkomst voortvloeien, in geval van faillissement of surseance van betaling van consument, stillegging of liquidatie van diens bedrijf, alsmede in geval van gegronde vrees voor niet nakoming van de (toekomstige) betalingsverplichting(en) is gebruiker gerechtigd, zonder eerdere in gebrekenstelling, elk dezer overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en gevrijwaard door consument tegen vorderingen van derden als gevolg van deze ontbinding, onverminderd de gebruiker verder toekomende rechten uit onder andere toerekenbare tekortkoming.
Artikel 12.

Vrijwaringen.

12.1. De consument vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

12.2. Indien de consument aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
Artikel 13.

Rechtskeuze en geschillen.

13.1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomsten alsmede op de précontractuele verhoudingen is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

13.2. Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig wordt beschouwd) die naar aanleiding van gesloten overeenkomsten alsmede op de précontractuele verhoudingen tussen partijen mochten ontstaan zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van vestiging van de gebruiker. Indien gebruiker zich op dit beding beroept zal hij de consument hiervan schriftelijk in kennis stellen.

13.3. De consument heeft het recht om, binnen een termijn van vijf weken na verzending van de schriftelijke kennisgeving als bedoeld in het vorige lid, voor de beslechting van een verschil te kiezen voor de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de woonplaats van de consument is gelegen, vermits deze woonplaats zich bevindt op het vaste land van Nederland. Indien de klant van dit recht gebruik maakt, dient hij de gebruiker hiervan schriftelijk in kennis te stellen.


Artikel 14.

Persoonsgegevens.

14.1. De gebruiker respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Wet op de Persoonsregistratie. De persoonlijke informatie die de consument aan gebruiker verschaft, zal vertrouwelijk en met zorg worden behandeld. De gebruiker zal persoonlijke gegevens van de consument uitsluitend gebruiken om de overeenkomst na te komen. De gegevens zullen nimmer ter beschikking gesteld worden aan derden.
Artikel 15.

Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden.

15.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel, Centraal Gelderland te Arnhem.

15.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.